วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนที่

 แบบทดสอบ
1.    การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น                           
         ก. การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง                  
         ข. การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร                       
    ค. การหล่นของผลไม้สุกจากต้น                       
         ง. การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น                    
2.    การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
       ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                                
       ข. การเคลื่อนที่เป็นวงกลม    
       ค. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์                      
       ง. การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
3.    ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง                         
       ก. การปาลูกฟุตบอลลงไปในสนาม                 
      ข. การโยนลูกทุเรียนขึ้นรถบรรทุก                                   
       ค. การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย            
       ง. การเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่วิ่งบนทางตรง                       
4.    การเคลื่อนที่ในข้อใดที่เป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุลของระบบ
       ก. การเคลื่อนที่ของลูกตะกร้อในสนาม           
       ข. การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบ
       ค. การวิ่งรอบสนาม                                              
       ง. การแกว่งของชิงช้า
5.    ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง                          
        ก. การนั่งแกว่งชิงช้า                                     
        ข. การหล่นของลูกมะพร้าวจากต้น                                      
        ค. การขับรถจักรยานยนต์บนทางตรง         
        ง. การว่ายน้ำในลู่จากขอบสระด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง                          
6.     การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาคล้ายกับการเคลื่อนที่ในข้อใด
        ก. การสั่นของสายไวโอลิน                              
        ข. การเลี้ยวโค้งของรถจักรยานยนต์
        ค. การโยนลูกแตงโมของชาวสวน                  
        ง. การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิสในเกมแข่งขัน
7.     วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม                                                       
        ก. การเลี้ยวโค้งของรถยนต์                               
        ข. การแกว่งของชิงช้าสวรรค์                                                                      
        ค. การกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธาขณะที่ร่มยังไม่กาง       
        ง. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย                                              
8.    วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง                                                     
        ก. การปล่อยปากกาลงสู่พื้น                                 
        ข. การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น                                                              
        ค. การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง                       
         ง. การวิ่งแข่ง  100  เมตร                                                                             
 10.  การเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะอย่างไร
         ก. เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเดียวไม่มีการย้อนกลับ
         ข. เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมหลายครั้ง
         ค. เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
         ง. ถูกทุกข้อ
11.    การยิงวัตถุไปในอากาศในแนวที่เอียงไปจากแนวดิ่งจะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
         ก. การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง                  
         ข. การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
         ค. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์           
         ง. การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบกลับไปกลับมา
12.    ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์                                        
         ก. การหมุนของพัดลม                                       
         ข. การเหวี่ยงลูกบอลลงในสนาม                                                                 
         ค. การเคลื่อนที่ของกระสุนปืน                        
        ง. การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก                                            
 13.   การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
         ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                                   
         ข. การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
         ค. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์                         
         ง. การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
14.    การขว้างลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใด                    
         ก. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                           
         ข. การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง                                                                            
         ค. การเคลื่อนที่เป็นวงกลม                           
         ง. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์                                                          
14.    ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
         ก. แรงต้านของอากาศ                                            
         ข. แรงโน้มถ่วงของโลก
         ค. มวลของวัตถุ                                                
         ง. ตำแหน่งของวัตถุ
15.   การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เกิดขึ้นได้อย่างไร
        ก. ความเร็วในแนวระดับ = 0   ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
        ข. ความเร็วในแนวระดับคงที่   ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
        ค. ความเร็วในแนวระดับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา    ความเร็วในแนวดิ่งคงที่
        ง. ความเร็วในแนวระดับ = 0     ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
16.   ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละครั้งข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
        1. ระยะทางน้อยกว่าการกระจัด     2. ระยะทางมากกว่าการกระจัด       
        3. ระยะทางเท่ากับการกระจัด
        ก. ข้อ 1 เท่านั้น                                          ข. ข้อ 1 และ 2                           
        ค. ข้อ 1 และ 3                                            ง. ข้อ 2 และ 3
17.  มดดำเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางรถวิ่งตรงไปทาง
       ทิศเหนือ 6 กม จากนั้น เลี้ยวขวาไปทางทิศ ตะวันออก 8 กม ก็ถึงหน้าโรงเรียนพอดี 
       จงหาระยะทางและการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้   
         ก. ระยะทาง =2 ( R+ h) กม.การกระจัด =0 กม.      
         ข. ระยะทางและการกระจัด = 2 ¶ ( R + h ) กม    
        ค. ระยะทางและการกระจัด = 0 กม.
        ง. ไม่มีข้อใดถูก
18.   มดตะนอยเดินจากบ้านไปทางทิศเหนือ180 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทาง
        ทิศตะวันตก   240  เมตรก็ถึงสนามเด็กเล่นพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของ
        มดตะนอย
       ก.  ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 14 กม.                          
    ข.  ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.                      
    ค.  ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.                        
    ง.  ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 8 กม.              
19.   ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
         ก. วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
         ข. วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
         ค. กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
         ง. รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.
  20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะทาง
          1. การกระจัดของ A เท่ากับ 4.5 เมตร                                              
          2. การกระจัดของ B เท่ากับ 2 เมตร                                                
          3. ระยะทางและการกระจัดของ A มีค่าเท่ากัน                                               
          4. ระยะทางและการกระจัดของ B มีค่าไม่เท่ากัน                                
          5. ระยะทางของ A มากกว่าระยะทางของ B
          ก. ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น                               
          ข. ข้อ 3 และ ข้อ 5 เท่านั้น
          ค. ข้อ 1 3 และ 5 เท่านั้น                                   
         ง. ข้อ 1  3  4  และ 5 เท่านั้น
   21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจัด
        1. เป็นความยาวเส้นตรงที่เชื่อมโยงระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการเคลื่อนที่
        2. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
        3. เป็นปริมาณสเกลาร์
        ก. ข้อ  1  ถูก                                                                  
        ข. ข้อ  1  และ  2  ถูก
        ค.  ข้อ  2  และ  3  ถูก                                                   
        ง. ข้อ  1  2  และ  3  ถูก 
22.   มดแดงขับรถตรงไปทางทิศตะวันออก 15 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงไปทาง
         ทิศเหนือ 20 กม. จงหาการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้
         ก.  15 กม.                                        ข.  20  กม.                          
         ค.  25  กม.                                       ง.  35  กม.                                                         
23.    วัตถุอันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 35 ซม. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่กลับมาถึงที่เดิมจะได้
          การกระจัดและระยะทางเท่าใด
         ก.  15 กม.                            ข.  20  กม.                         
         ค.  25  กม.                          ง.  35  กม.                                                         
24.    ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ จะมีระยะทางและ การกระจัดเท่าใด                 
         ก.  การกระจัด 0 ซม. ระยะทาง 220 ซม.                        
         ข.  การกระจัด 0 ซม. ระยะทาง 110 ซม.
         ค.  การกระจัด 220 ซม. ระยะทาง 220 ซม.                  
         ง.  การกระจัด 44 ซม. ระยะทาง 220 ซม.
25.    ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารซึ่งสูง 20 เมตรโยนวัตถุขึ้นสูงจาก
          ชั้นดาดฟ้า 5 เมตรวัตถุลอยขึ้นไป แล้วตกลงมายังพื้นดินด้านล่าง วัตถุมีการกระจัด
          และระยะทางเท่าใด
          ก.  การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 25 ม.                              
          ข.  การกระจัด 25 ม. ระยะทาง 30 ม. 
          ค.  การกระจัด 20 ม. ระยะทาง 30 ม.                              
          ง.  การกระจัด 20 ม. ระยะทาง 30 ม.
 26.    ในการเดินทางโดยรถยนต์จากบ้านไปห้างสรรพสินค้าใช้เวลา ทั้งสิ้น 30 นาที
           พบว่าในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้รถวิ่งด้วยความเร็ว คงที่ 60 กม./ชม. และ
           ในขณะที่การจราจรติดขัดรถมีความเร็ว 0    กม./ชม.ถ้าระยะจากบ้าน 
           ไปห้างสรรพสินค้าเท่ากับ 20 กม.   และรถวิ่งเป็นทางตรง 
           ข้อใดกล่าวถูกต้อง                                                   
            1.   ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่รถเคลื่อนตัวได้ = 60 กม./ชม.
            2.   ความเร็วขณะใดๆ ในขณะที่การจราจรติดขัด= 0 กม./ชม.
            3.   ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 60 กม./ชม.                                          
            ก. ข้อ 1 เท่านั้น                                                         ข. ข้อ 2 เท่านั้น
            ค. ข้อ 1 และ 2 ถูก                                                     ง. ถูกทุกข้อ      
 27.     ไตรภพขับรถจากบ้านไปตามถนนตรงไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 12 กม.
            แล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 9 กม. ก็ถึงหน้าที่ทำงานพอดีโดยใช้เวลา
            เดินทาง 20 นาทีจงหาว่า ไตรภพขับรถด้วย อัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด       
           ก. 63 กม./ ชม.                                                               ข.  65  กม./ ชม.                           
           ค.  70  กม./ ชม.                                                             ง.  72  กม./ ชม. 
28.     จากข้อ 27 ไตรภพขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด                                     
          ก. 42 กม./ชม.                                                            ข.  45  กม./ชม.                                        
          ค.  47  กม./ชม.                                                          ง.  49  กม./ชม.                                         
29.     สุดใจวิ่งเป็นทางตรงด้วยความเร็ว 5 เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 80 เมตร 
           ต่อมาจึงเดินด้วยความเร็ว 1  เมตร/วินาที ได้ระยะทาง 20 เมตรแล้ว
           วิ่งย้อนกลับด้วยความเร็ว 3     เมตร/วินาทีได้ระยะทาง 30
          เมตรสุดใจวิ่งด้วยอัตราเร็ว เฉลี่ยเท่าใด
           ก.  1.52  m/s                          ข.  2.83  m/s                   
           ค.  3.45  m/s                       ง.   4.76  m/s    
 30.     ลูกบอล 2 ลูก เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในเวลาที่ เท่ากันแต่มีทิศทางต่างกัน
            ปริมาณใดของการเคลื่อนที่ของ ลูกบอลทั้งสองลูกมีค่าเท่ากัน
           ก. อัตราเร็วเฉลี่ย                     ข. ความเร็วเฉลี่ย            
           ค. ถูกทั้ง 2 ข้อ                     ง. ไม่มีข้อใดถูก
  31.   เด็กคนหนึ่งเดินด้วยความเร็วคงที่จากหน้าโรงเรียนไปยังร้านหนังสือ   
           ใช้เวลา 15 นาที ยืนเลือกหนังสือเป็นเวลา 5 นาที จากนั้น เดินจาก
            ร้านหนังสือไปยังป้ายรถเมล์เพื่อกลับบ้านใช้เวลา 5 นาที
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง                                       
  1. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินทางจากโรงเรียนไปร้านหนังสือ=2 ม/วินาที 
         2. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อยืนเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือ= 2 ม/วินาที                       
         3. ความเร็วขณะใดๆ เมื่อเดินจากร้านหนังสือไปป้ายรถเมล์=-4ม/วินาที             
         4. ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทาง = 0.8 ม/วินาที    
         ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก                                   ข. ข้อ 4 และ 4 ถูก                                                 
         ค. ข้อ 1 และ 4 ถูก                                   ง. ข้อ 1 , 3 และ 4 ถูก                                            
32.   สุขสันต์เดินจากบ้านไปทางทิศตะวันออกได้ทาง 80 ม. จากนั้นเดินไป 
         ทางทิศเหนือได้ทาง 60 ม. โดยใช้เวลาในการเดิน 10   วินาที สุขสันต์
         เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด                                                                                   
         ก.  10  m/s                      ข.  12  m/s                             
         ค.  14  m/s                              ง.  16  m/s                      
33.   จากข้อ 32 สุขสันต์เดินด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด                                                
         ก.  10  m/s                               ข.  12  m/s                              
         ค.  14  m/s                               ง.  16  m/s                     
34.    ค่าที่อ่านได้จากมาตรวัดความเร็วบนรถยนต์คือค่าใด                                            
         ก. ความเร็วเฉลี่ย                            ข. อัตราเร็วเฉลี่ย          
         ค. ความเร็วขณะใดๆ                    ง. อัตราเร็วขณะใดๆ                                       
35.    ถ้าวายุขับรถวนรอบบ้านเป็นวงกลมดังรูป นักเรียนคิดว่าข้อใด น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
  
        ก. วายุขับรถด้วยอัตราเร็วคงที่                                  
        ข. วายุขับรถด้วยความเร็วคงที่
        ค. วายุขับรถด้วยอัตราเร็วคงที่และความเร็วคงที่      
        ง. วายุขับรถด้วยอัตราเร็วไม่คงที่แต่ความเร็วคงที่
36.   สายธารเดินจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีระยะทาง 10 กม. โดยในช่วง 5 กม.
         แรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 10    กม./ชม. และ 5 กม.หลังเดิน ด้วยอัตราเร็ว 5 กม./ชม. 
         จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการ เดินทาง 
         ก. 3 กม./ชม.                             ข.  5  กม./ชม.                     
        ค.  6.67  กม./ชม.                      ง.  7.42  กม./ชม.
 37.   กวางวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ 30 กม./ชม.  กวางจะวิ่งไปได้เป็นระยะทางเท่าใดในเวลา 5 นาที
         ก. 1.5  กม.                                  ข.  2.0  กม.                         
           ค.  2.5  กม.                                ง.  3.0  กม.
 38.   ภูผาเดินจากบ้านไปทางทิศตะวันตกได้ทาง 160 ม. ในเวลา 12 วินาทีจากนั้น
         เดินทางไปทางทิศเหนือ ได้ทาง 120 ม.ใน เวลา 8 วินาที  จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย
        ในการเดินของภูผา
         ก.  10  ม./วินาที                         ข.  12  ม./วินาที                   
         ค.  14  ม./วินาที                         ง.  16  ม./วินาที
39.   จากข้อ 38 จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินของภูผา
        ก.  10 ม./วินาที                         ข. 12 ม./วินาที                     
        ค .  14 ม./วินาที                         ง.  16 ม./วินาที
40.   พิจารณาข้อความต่อไปนี้
        1. อัตราเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์                                 
        2. ความเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์
        3. อัตราเร็วเป็นปริมาณที่มีขนาดแต่ไม่มีทิศทาง        
        4. ความเร็วเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
        ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก. ข้อ 1  และ  2  ถูก                                         ข.  ข้อ  3  และ  4 ถูก                    
        ค. ข้อ  1  และ  3  ถูก                                        ง. ถูกทุกข้อ
41.   น้ำนิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะโดยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว  8  กิโลเมตรต่อชั่วโมง
         เป็นเวลา  45 นาที หลังจากนั้นจึงเดิน ด้วยอัตราเร็ว  3  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
        เป็นเวลา  30  นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของน้ำนิ่ง
  ก.  3  กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                 ข. 4  กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ค.  5  กิโลเมตรต่อชั่วโมง                                 ง.  6  กิโลเมตรต่อชั่วโมง
42.  วัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยไม่มีการถอยหลังกลับข้อใดกล่าวถูกต้อง
       1. อัตราเร็วและความเร็วจะมีค่าเท่ากัน
       2. อัตราเร็วขณะใดๆ และความเร็วขณะใดๆ จะมีขนาดเท่ากัน
       3. อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันโดยความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าน้อยกว่า
       ก. ข้อ  1  ถูก                       ข.  ข้อ  3  ถูก                   ค.  ข้อ  1  และ  2  ถูก                   ง.  ถูกทุกข้อ
43.  การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้มีอัตราเร็วเท่ากับความเร็ว
       1. การวิ่งทางตรงระยะทาง  100  เมตร
       2. การวิ่งรอบสนามฟุตบอลครบ  1  รอบ
       3. การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
       4. การว่ายน้ำจากขอบสระด้านหนึ่งไปยังขอบสระอีกด้านหนึ่ง
       ก. ข้อ  1  เท่านั้น                         ข.  ข้อ  2  และ  3                   
       ค.  ข้อ  1  และ  4                        ง.  ถูกทุกข้อ
44.  น้ำหวานเป็นนักกีฬาเธอซ้อมวิ่งบนสนาม โดยวิ่งตรงไปทางทิศใต้ได้ระยะทาง  360  เมตร
       แล้วเลี้ยวไปทางทิศ ตะวันตกวิ่งตรง ไปอีกได้ระยะทาง  480  เมตรถ้าทุกๆ ระยะทาง  1  เมตร
      เธอใช้เวลาวิ่ง 1/5  วินาที น้ำหวานจะวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใด
        ก.  2  ม./วินาที                      ข.  3  ม./วินาที                     ค.  4  ม./วินาที                  ง.  5  ม./วินาที
45.  จากข้อ  44  น้ำหวานวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่าใด
       ก.  2.48  ม./วินาที                 ข.  3.57  ม./วินาที              
       ค.  4.45  ม./วินาที                 ง.  6.20  ม./วินาที
46.  การกระทำในข้อใดไม่เป็นการลดแรงเสียดทาน                            
       ก. การใช้น้ำมันหยอดบานพับประตู                                           
       ข. การทำลวดลายบนพื้นรองเท้า                                                        
       ค. การใส่ล้อให้กับยานพาหนะต่างๆ                                          
       ง. การใช้ระบบลูกปืนที่ล้อและเพลา
47.  ข้อใดยังไม่เกิดแรงเสียดทาน
       ก. นกบินอยู่ในอากาศ                                                                 ข. ปลาว่ายอยู่ในน้ำ
       ค. ปากกาวางอยู่บนโต๊ะ                                                              ง. รถยนต์วิ่งบนถนน
48.  ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน
        ก. พื้นที่ของผิวสัมผัส                                                                 ข. ลักษณะของผิวสัมผัส
        ค. ชนิดของผิวสัมผัส                                                                 ง. น้ำหนักที่ตกลงบนผิวสัมผัส     
 
49.  กิจกรรมในข้อใดต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด
        ก. การปีนต้นไม้                                                                           ข. การว่ายน้ำ
        ค. การพายเรือ                                                                               ง. การวิ่งแข่งระยะ 100 เมตร
50.  เหตุใดจึงต้องสร้างหัวเรือให้มีลักษณะเรียวแหลม 
       ก. เพื่อความสวยงาม                                                       
       ข. เพื่อลดพื้นที่สัมผัสกับน้ำ
       ค. เพื่อลดแรงต้านทานของน้ำ                                     
       ง. ไม่มีเหตุผลเป็นเพียงลักษณะเฉพาะของเรือ    
51.  ถ้าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างมือกับปากกา การหยิบจับ ปากกาจะเป็นอย่างไร
        ก. ต้องออกแรงมาก                                 ข. ออกแรงน้อย
        ค. ไม่ต้องออกแรงเลย                            ง. หยิบจับปากกไม่ได้
52.   เหตุใดเมื่อเดินบนพื้นที่เปียกน้ำเราจึงหกล้มได้ง่ายกว่าปกติ                
       ก. เพราะน้ำทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสลดลง    
       ข. เพราะน้ำมีแรงลอยตัวทำให้น้ำหนักที่กดพื้นน้อยลง                         
       ค. เพราะน้ำทำให้ผิวสัมผัสอ่อนตัวและมีสภาพเปลี่ยนไป  
       ง. ทุกข้อรวมกัน                                                                                    
53.  ข้อใดเป็นหน่วยของแรงเสียดทาน                                                          
       ก. กิโลกรัม                        ข. นิวตัน                       
       ค. นิวตัน.เมตร                 ง. นิวตัน.เมตร/วินาที2                             
54. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน                                           
       ก. เป็นแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ                                             
       ข. วัตถุที่หนักมากจะมีแรงเสียดทายมากกว่าวัตถุที่หนักน้อย         
       ค. แรงเสียดทานจะมีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ
       ง. วัตถุที่มีขนาดใหญ่จะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กเสมอ    
55. เหตุใดจึงต้องผลิตยางรถยนต์ให้มีดอกยาง
        ก. เพิ่มความเร็วของรถยนต์                                   
        ข. ลดสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน
        ค. ลดแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนนขณะรถแล่น
        ง. เพิ่มแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนนขณะรถแล่น
 56. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน          
        ก. มีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่
        ข. เป็นแรงต่อต้านไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่                                       
        ค. เป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส
        ง. ถูกทุกข้อ
57.   ออกแรงดึงถุงทรายมวล 0.5 กก.ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นโต๊ะจะต้องออกแรงดึง 1 N แสดงว่า
        สัมประสิทธิ์ของความ เสียดทานระหว่างถุงทรายกับพื้นโต๊ะมีค่าเป็นเท่าใด
        ก. 0.2                                    ข. 0.5                              ค. 1.0                               ง. 2.0
58.  อุปกรณ์ชนิดใดที่ช่วยลดแรงเสียดทานขณะที่รถจักรยานกำลังเคลื่อนที่
        ก. โซ่                                    ข. เบรก                            ค. เพลา                          ง. ลูกปืน
59. ข้อใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทานระหว่าล้อรถกับพื้นถนน
       ก. น้ำหนักของรถ                                            ข. ลักษณะของพื้นผิวถนน
       ค. ลวดลายของดอกยาง                                  ง. พื้นที่ผิวของยางรถ
60.  การลากกระเป๋าเดินทางไปบนพื้นห้อง ขนาดของแรงเสียดทานระหว่างกระเป๋า
        กับพื้นขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
       ก. ลักษณะของพื้น                                                 
       ข. ลักษณะของพื้น และน้ำหนักกระเป๋า
       ค. น้ำหนักกระเป๋า และพื้นที่ผิวสัมผัส             
       ง. น้ำหนักกระเป๋า พื้นที่ผิวสัมผัส และลักษณะของพื้น
61. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
      1. ล้อมีไว้สำหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน
      2. ผลของแรงเสียดทานอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียงได้
      3. ในยานพาหนะจำเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน
      4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน
       ข้อใดกล่าวถูกต้อง
       ก. ข้อ 1 และ 2 ถูก                        ข. ข้อ 3 และ 4 ถูก                              
       ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก                        ง. ถูกทุกข้อ
62. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
       ก. การเบรกรถจำเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน
       ข. การเคลื่อนที่ของรถไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงเสียดทาน
       ค. ขณะรถแล่นบนถนนจะมีแรงเสียดทานมากกว่าเมื่อเริ่มเคลื่อนที่
       ง. เฉพาะยานพาหนะทางบกเท่านั้นที่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นขณะเคลื่อนที่
63.  ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลย การเดินของนักเรียนจะเป็นอย่างไร
       ก. เดินได้ช้ามาก                                                                        ข. เดินได้แต่ต้องใช้พลังมาก
       ค. เดินตามปกติไม่ได้เลย                                                         ง. เดินได้โดยไม่ต้องออกแรงเลย
64.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน
       ก.  สิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนได้                               ข.  ความสามารถในการทำงานได้
       ค.  ความสามารถที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้             ง.   สิ่งที่มีน้ำหนัก  มีตัวตน  และต้องการที่อยู่
65.  พลังงานศักย์หมายถึงข้อใด
       ก.  พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ        
       ข.  พลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ
       ค.  พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุซึ่งพร้อมที่จะทำงานได้        
       ง.   พลังงานที่สะสมอยู่ในโครงสร้างอะตอม
66.  พลังงานที่อยู่ในวัตถุที่หยุดนิ่งเรียกว่าอย่างไร
       ก.  พลังงานกล                      ข.  พลังงานศักย์                  
       ค.  พลังงานจลน์                  ง.  พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
67.  พลังงานที่สะสมในวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งที่มีความสูงจากตำแหน่งอ้างอิงเรียกว่าอย่างไร
      ก.  พลังงานกล                    ข.  พลังงานเคมี                  
      ค.  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น    ง.  พลังงานศักย์โน้มถ่วง
68.  วัตถุในข้อใดมีพลังงานจลน์
      ก.  รถยนต์กำลังแล่น                                                                  ข.  หนังสติ๊กที่ถูกยืดออก  
      ค.  ฟองน้ำที่ถูกกดให้ยุบลง                                                      ง.  ก้อนหินบนหน้าผาสูง
69.  จากภาพตำแหน่งใดที่เด็กจะมีพลังงานศักย์สูงสุด

       ก.  1                             ข.  2                        ค.  3                              ง.  4

70.  จากภาพในข้อ  69  เด็กที่อยู่ในตำแหน่งที่  2  จะมีพลังงานใด
      ก.  พลังงานจลน์                                       ข.  พลังงานศักย์โน้มถ่วง 
      ค.  พลังงานจลน์และพลังงานเคมี        ง.  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
71.  ข้อใดต่อไปนี้มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสะสมอยู่มากที่สุด
       ก.  น้ำในเขื่อน                                                                           ข.  ลวดสปริงที่ถูกกด        
       ค.  หนังยางที่วางอยู่บนพื้น                                                     ง.  เครื่องบินบนท้องฟ้า
72.  ขณะที่ผลไม้สุกกำลังหล่นจากต้น  พลังงานในผลไม้จะเป็นอย่างไร
      ก.  พลังงานจลน์คงที่                                 
      ข.  พลังงานศักย์ยืดหยุ่นลดลง
      ค.  พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้น       
      ง.   พลังงานจลน์จะเพิ่มขึ้นและพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะลดลง
73. ในตาชั่งสปริงที่ชั่งของอยู่จะมีพลังงานใดสะสมอยู่
      ก.  พลังงานจลน์                                                   ข.  พลังงานศักย์             
       ค.  พลังงานกล                                                     ง.  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์
74. พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
      ก.  พลังงานเคมีและพลังงานแสง                         
      ข.  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์
      ค.  พลังงานศักย์และพลังงานเคมี                           
      ง.  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
75.  พลังงานจลน์ของเรือที่กำลังแล่นอยู่ในน้ำจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด
      ก.  เมื่อทำให้เรือมีมวลน้อยลง                                                 ข.  เมื่อลดความเร็วของเรือ     
      ค.  เมื่อเพิ่มความเร็วของเรือ                                                   ง.  เมื่อเรือมีการเปลี่ยนทิศทาง
76.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานจลน์
      ก.  พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุ                                    
      ข.  พลังงานเนื่องจากประจุไฟฟ้า  
      ค.  พลังงานที่สะสมในวัตถุที่อยู่ระดับสูง                              
      ง.   พลังงานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ
77.  พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
      1.  มวลของวัตถุ                                       2.  ความเร็วของวัตถุ
      3.  ความสูงจากระดับอ้างอิง                    4.  ระยะยืดหรือหดของวัตถุ
      ก.  ข้อ 1 และ 2                                           ข.  ข้อ 1 และ 3           
      ค.  ข้อ 2 และ 3                                              ง.  ข้อ 3 และ 4 
                                       
78.พิจารณาภาพ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
      ก.  ตำแหน่งที่  1  เด็กมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงที่สุด                      
      ข.  ตำแหน่งที่  2  เด็กมีพลังงานศักย์ลดลงส่วนพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น
      ค.  ตำแหน่งที่  3  ขณะกระทบพื้นเด็กมีพลังงานศักย์และพลังงานจลน์เป็นศูนย์
      ง.  จากภาพแสดงว่าพลังงานศักย์สามารถแปลงรูปเป้นพลังงานจลน์ได้
79.  รถเด็กเล่นไขลานที่ไขจนเต็มจะมีพลังงานใด
      ก.  พลังงานจลน์                         ข.  พลังงานศักย์                  
     ค.  พลังงานเคมี                           ง.  พลังงานไฟฟ้า
80.  พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
       ก.  มวลและความเร็วของวัตถุ                                                 ข.  มวลและระยะยืด-หดของวัตถุ  
       ค.  ความเร็วและความสูงจากพื้นของวัตถุ                           ง.  มวลและความสูงจากพื้นของวัตถุ
81.  ขณะที่นักยกน้ำหนักยกลูกเหล็กอยู่นิ่งเหนือศีรษะจะมีพลังงานใด
       ก.  พลังงานจลน์                                                                        
       ข.  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น   
       ค.  พลังงานศักย์โน้มถ่วง                                                       
       ง.  พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง
82. อุปกรณ์กีฬาชนิดใดที่อาศัยหลักการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่น
       ก.  ยิงธนู                          ข.  ยิงปืน                           ค.  ฟุตบอล                             ง.  บาสเกตบอล
83. ขณะที่ลูกมะพร้าวกำลังหล่นจากต้น  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
                1.  ตำแหน่งที่  1  ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่มีพลังงานจลน์
                2.  ตำแหน่งที่  2  ลูกมะพร้าวมีพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น
                3.  ตำแหน่งที่  3  ลูกมะพร้าวมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงลดลงพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น
                4.  พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ตำแหน่ง 1  เท่ากับพลังงานจลน์ที่ตำแหน่ง 4            
      ก.  ข้อ  1  และ  2  ถูก                                                     ข.  ข้อ  1  และ  3  ถูก         
      ค.  ข้อ  3  และ  4  ถูก                                                   ง.  ข้อ  1  3  และ  4  ถูก  
84.  พลังงานเริ่มแรกของมนุษย์มาจากสิ่งใด
       ก. พืช                             . สัตว์                                 ค. ดวงอาทิตย                           ง. บรรยากาศ
85.  จากการที่เรารับประทานอาหารเขาไป ทําใหมีพลังงานในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
        แสดงวามีการเปลี่ยนแปลง พลังงานตามขอใด
       ก. พลังงานกล พลังงานความรอน                               ข. พลังงานเคมี พลังงานกล
       ค. พลังงานความรอน พลังงานกล                               ง . พลังงานกล พลังงานเคมี
86.  เตาไมโครเวฟเปนเครื่องใชไฟฟาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปใด
       ก. พลังงานความรอน                                                               ข. พลังงานกล 
       ค.  พลังงานแสงสวาง                                                              ง. พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟ
87.  สารชนิดใดที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเปนกาซโดยไมานการ
        เปนของเหลวเรียกกระบวนการนี้วาอะไร
        ก. การระเหิด           ข. การระเหย           
        ค. การเดือด             ง.  การเปลี่ยนสถานะโดยเฉียบพลัน
88.   ขอใดเปนปฏิกิริยาดูดความรอน
       ก. ไอน้ำกลายเปนน้ำ                                                                ข. เกลือละลายในน้ำ
       ค.โซเดียมคารบอเนตรวมตัวกับแคลเซียมคลอไรด          ง. แคลเซียมคารไบดรวมตัวกับน้ำ
89.   คาความรอนแฝงของการกลายเปนไอของน้ำเดือดมีคาเทาใด
        ก. 80 cal/kg                        ข. 80 cal/g                         ค. 540 cal/kg                        ง. 540 cal/g
90.   น้ำ 20 กรัมที่ 00C กลายเปนน้ำแข็งที่ 0 0C จะมีการดูดหรือคายความรอนเทาใด
       ก. ดูดความรอน 100 cal                                                           ข. ดูดความรอน 1,600 cal
       ค. คายความรอน 1,600 cal                                                       ง. คายความรอน 2,000 cal
91.   โลกไดรับพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยวยวิธีใด
        ก. การนําความรอนและการพาความรอน                   
        ข. การพาความรอนและการแผรังสีความรอน  
        ค. การนําความรอนและการแผรังสีความรอน               
       ง. การแผรังสีความรอนเทานั้น
92.    ผลกระทบที่เกิดจากการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชคืออะไร
        ก.นทุนคาเชื้อเพลิง                                                              . ผลิตกระแสไฟฟาไดอย
        ค. กากรังสีเปนอันตรายตอมนุษย                                         ง. ขาดวิศวกรที่มีความชํานาญ
93. ในปจจุบันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟากําลังขาดแคลน นักเรียนคิดว
       ประเทศไทยจะผลิตกระแสไฟฟาจาก พลังงานชนิดใดถึงจะเหมาะสมที่สุด
       ก. พลังงานแสงอาทิตย                                                            
       ข. พลังงานลม
       ค. พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี                                                       
       ง. พลังงานความรอนจากใตพิภพ
94.อใดใหหลักการไมเหมือนกับขออื่น
      . การเลนบั้งไฟ                                                            ข. การเคลื่อนที่ของจรวด    
      ค.  การลอยของบอลลูน                                               . การปลอยลมออกจากลูกโป่
95. พลังงานที่มีอยูในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่คืออะไร
      .พลังงานจลน                                                                ข.พลังงานศักย                 
     . พลังงานกล                                                                    ง. พลังงานไฟฟา
96. เด็กชายแดงยกเกาอี้จากชั้นลางขึ้นไปชั้นบนจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอยางไร
        ก. พลังงานกลเปนพลังงานเคมี                                                 
        ข. พลังงานเคมีเปนพลังงานความรอน
        ค. พลังงานความรอนเปนพลังงานกล                         
        งพลังงานเคมีเปนพลังงานกล
97.อใดเปนการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกลทั้งหมด
        ก. ตูเย็น พัดลม เครื่องปงขนมปง                                               ข. เครื่องสูบน้ำ เตารีด โทรทัศน
        ค. ตูเย็น วิทยุ หลอดไฟ                                                            ง. สวานไฟฟา พัดลม เครื่องซักผ
98. อใดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
       ก.านกระแสไฟฟาเขาไปในขดลวด                           ข. กระดาษไหมไฟ
       ค. น้ำแข็งละลาย                                                                     ง. เกลือละลายน้ำ
99. เมื่อแคลเซียมคารไบดทําปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดสิ่งใดบาง
        ก.าซออกซิเจนกับพลังงานความรอน                        ข. าซออกซิเจนกับพลังงานกล
        ค. าซอะเซทิลีนกับพลังงานความรอน                       ง.าซอะเซทิลีนกับพลังงานกล
100. การทดลองที่เกิดปฏิกิริยาดูดความรอนสังเกตไดอยางไร
        ก. มีเปลวไฟเกิดขึ้น                                                                . เมื่อจับภาชนะจะรูสึกเย็น
        ค. เกิดสิ่งใหมางไปจากเดิม                                                ง. มีการขยายตัวของภาชนะที่รองรับ

##############################

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น